Vacancy – Senior Manager

कर्मचारी पद पूर्ति सम्बन्धि सूचना 

पद : बजार प्रतिनिधि ( तह – ३ )

प्रकाशित मिति : २०७९/०५ /१

कर्मचारी पद पूर्ति परीक्षा   सम्बन्धि  सूचना 

पद : सहायक (प्रमुख कार्यालय मलेखु )

प्रकाशित मिति : २०७९/०२/१९ 

कर्मचारी पद पूर्ति सम्बन्धि सूचना 

पद : सहायक (प्रमुख कार्यालय मलेखु )

प्रकाशित मिति : २०७९/०२/०४

कर्मचारी पद पूर्ति सम्बन्धि सूचना 

पद : बजार प्रतिनिधि ( तह – ३ )